Aktuálně

Všechny aktuality

Kalendář

20.11.2013

Stáž Elastografie v medicíně - výhody a limity

Biofyzikální ústav Lékařské fakulty MU v Brně Vás srdečně zve na odbornou stáž s názvem „ELASTOGRAFIE V MEDICÍNĚ - VÝHODY A LIMITY“ která se koná 20. 11. 2013 v počítačové učebně č.210 (2.patro) Biofyzikálního ústavu LF MU, Kamenice 3, Brno-Bohunice (kampus) v rámci projektu „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“

Celý kalendář
Konference
Stáže
Časopis Lékař a technika
ČSLF při ČLS JEP

Lékařská biofyzika

Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice

Obsah projektu

Cílem projektu je podpora spolupráce mezi lékařskými fakultami a fakultou biomedicínského inženýrství v České republice. Podpora vzdělávacích a školících aktivit bude realizována ústavy lékařské biofyziky prostřednictvím stáží a odborných praxí. Každý rok bude pořádaná třídenní konference Dny lékařské biofyziky s mezinárodní účastí, kdy cílovou skupinu budou tvořit pedagogičtí a výzkumní pracovníci vysokých škol, postgraduální studenti a odborníci aplikační a výzkumné sféry. Účastníci budou seznámeni s novinkami v oboru formou přednášek, posterů a demonstrací špičkové lékařské techniky. Budou publikována abstrakta a informační materiály na webových stránkách. Publikace článků v odborném časopise Lékař a technika bude realizovat fakulta biomedicínckého inženýrství. Odborná úroveň všech aktivit bude garantována Českou společností lékařské fyziky při České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Spolupráce rozšíří odborné dovednosti účastníků odborných stáží a konferencí o oblast moderních vyšetřovacích i laboratorních metod a aplikací nových technologií v medicíně.

image006.jpg
image007.jpg
image044.jpg
image040.jpg
image034.jpg
image030.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image043.jpg
image033.jpg
image023.jpg
image041.jpg
image027.jpg
image036.jpg
image025.jpg
image024.jpg
image004.jpg
image029.jpg
image018.jpg
image017.jpg
image031.jpg
image002.jpg
image028.jpg
image032.jpg
image020.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image003.jpg
image016.jpg
image001.jpg
image005.jpg
image038.jpg
image042.jpg
image013.jpg
image009.jpg
image021.jpg
image019.jpg
image039.jpg
image046.jpg
image037.jpg
image026.jpg
image045.jpg
image012.jpg
image022.jpg
image035.jpg
image008.jpg

Řešitel projektu

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Prof.RNDr.Hana Kolářová, CSc., přednostka Ústavu lékařské biofyziky, proděkanka LF UP

Partneři projektu

Partner č. 1

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta UK v Plzni
Kontaktní osoba (vedoucí řešitelského týmu za LF UK v Plzni a skutečný zástupce partnera): Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Kontaktní osoba (vedoucí řešitelského týmu a zodpovědný řešitel projektu za LF HK): Doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.,přednosta Ústavu lékařské biofyziky, proděkan LF HK UK

Partner č. 2

Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně, ČVUT
Kontaktní osoba (vedoucí řešitelského týmu a zodpovědný řešitel projektu za FBMI): Doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., děkan fakulty

Partner č. 3

Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Biofyzikální ústav
Kontaktní osoba (vedoucí řešitelského týmu a zodpovědný řešitel projektu za LF MU): Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., přednosta BfÚ LF MU

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1 - Podpora vzdělávacích a školících aktivit

Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi bude realizována především ústavy lékařské biofyziky na LF ČR prostřednictvím stáží. Během řešení projektu bude realizováno 30 týdenních stáží akademických pracovníků a postgraduálních studentů na vybraných pracovištích partnerských lékařských fakult a na fakultě biomedicínského inženýrství. Na Ústavu lékařské biofyziky LF UP v Olomouci budou probíhat stáže v laboratořích výuky lékařské biofyziky a v laboratoři mikroskopických metod, na pracovišti biometrie a v laboratoři pro výzkum a využití ultrazvuku v medicíně. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty v Plzni bude připravovat a realizovat stáže a odborné praxe s aplikacemi hyperbarické komory, endoskopie, termovize a nových výukových metod pro výuku zubního lékařství. Ústav lékařské biofyziky v Hradci Králové se bude podílet na přípravě a realizaci stáží pro pracovníky partnerů na pracovišti měření mechanických vlastností nových materiálů využívaných v medicíně. Na pracovištích FBMI budou probíhat odborné stáže a praxe na experimentálním pracovišti s umělým pacientem a na nanotechnologickém pracovišti. Biofyzikální ústav LF MU v Brně bude připravovat a realizovat stáže s tématy: metodika výuky v oblasti ultrazvukové diagnostiky a termovize, metodika výuky v oblasti biomedicínské laboratorní techniky, metodika výuky v oblasti „Evidence based medicine a „data mining“, metodika výuky nelékařských profesí.

Klíčová aktivita 2 - Příprava a realizace konference s mezinárodní účastí Dny lékařské biofyziky

Dále bude každý rok pořádaná třídenní konference Dny lékařské biofyziky s mezinárodní účastí, kdy cílovou skupinu budou tvořit pedagogičtí a výzkumní pracovníci vysokých škol, postgraduální studenti a odborníci ze spolupracujících firem, aplikační a výzkumné sféry v celkovém počtu 150 účastníků z České Republiky s výjimkou Prahy. V roce 2011 bude hlavním organizátorem třídenní konference Biofyzikální ústav Lékařské fakulty v Plzni, v roce 2012 Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci a v roce 2013 Ústav lékařské biofyziky v Hradci Králové. Na přípravě konference a odborném programu se budou vždy podílet všechna partnerská pracoviště a především ústavy lékařské biofyziky. Účastníci konference budou seznámeni s novinkami v oboru prostřednictvím prezentací, přednášek, posterů a demonstrací špičkové lékařské přístrojové techniky. Spolupráce podpoří efektivní využití stávajícího náročného technického vybavení jednotlivých pracovišť a rozšíří odborné dovednosti účastníků konferencí a odborných stáží o oblast moderních vyšetřovacích i laboratorních metod a aplikací nových technologií v medicíně.

Klíčová aktivita 3 - Příprava a vydávání odborného časopisu Lékař a technika

Každý rok bude probíhat příprava a ediční činnost, pro čtyři čísla odborného časopisu Lékař a technika, kde budou publikovány původní odborné články akademických a vědeckých pracovníků, účastníků stáží a především konferencí s mezinárodní účastí Dny lékařské biofyziky. Všechny příspěvky budou recenzovány. Časopis bude vydáván 4x ročně. Časopis bude realizovat Fakulta biomedicínckého inženýrství ČVUT v Kladně.

Klíčová aktivita 4 - Spolupráce s Českou společností lékařské fyziky

Odborná úroveň všech klíčových aktivit bude garantována spoluprací s Českou společností lékařské fyziky při České lékařské společnosti J.E. Purkyně, kdy výbor společnosti tvoří přední odborníci z oborů lékařské biofyziky, lékařské přístrojové techniky a jsou i členy projektového týmu. Společnost vznikla v roce 2010. Předsednictvo společnosti a vedoucí odborných sekcích ve složení prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. (předseda), prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., Doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., prof. RNDr.Vojtěch Mornstein, CSc., MUDr. Lenka Forýtková, CSc., Doc. RNDr. Hana Kolářová CSc., prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., Doc. Ing. Josef Hanuš, CSc, doc. RNDr. Evžen Amler, CSc., Ing. Ladislav Doležal, CSc., prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc., MUDr. Bolek Lukáš, Ph.D., prof. Ing. Jan Hálek, CSc. Hlavní formou činnosti společnosti bude práce v odborných sekcích edukační, doktorandská, zobrazovacích metod, laboratorních metod, informačních technologií a mechanických vlastností tkání. Bude zajišťována i spolupráce s aplikační sférou např. zapojení firem Olympus, Veeco a dalších do vzdělávacích aktivit.